logo
 • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
 • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
 • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
 • Продукцията ни е сертифицирана
 • Работим без почивен ден

Ръководни принципи

 • Ориентираност към клиентите: Дружеството зависи от своите клиенти и за това трябва да познава и да отговаря на настоящите и бъдещите им потребности и изисквания и да се стреми да надминава очакванията им.
 • Силно ръководство: ръководството се стреми да осигурява единство на стратегия, цели и подходяща вътрешна работна среда в Дружеството и да създава среда, в която персоналът целенасочено да се стреми за достигане на целите по качеството.
 • Ангажираност на персонала: персоналът на всички равнища представлява същността на Дружеството. Неговото цялостно въвличане дава възможност за пълноценно използване на възможностите му.
 • Подход, ориентиран към процесите: желаният резултат се постига по-рентабилно, когато дейностите и съответните ресурси се управляват като процес.
 • Системен подход на управление: осъзнаването, разбирането и управлението на процесите в Дружеството като взаимносвързани в система допринася за ефективността и рентабилността на дейността на Дружеството.
 • Непрекъснато подобряване на качеството: непрекъснатото подобряване на качеството е една постоянна цел на Дружеството.
 • Обективен подход при вземане на решения: вземането на ефективни решения се основава на логически и интуитивен анализ на данни и информация.
 • Взаимно-изгодни връзки с доставчиците: отношенията, основани на взаимна полза за Дружеството и неговите доставчици, подпомагат и двете страни.